Zasiłek pogrzebowy

zasiłek pogrzebowy

zasiłek pogrzebowyZasiłek pogrzebowy przysługuje na pogrzeb każdej ubezpieczonej osoby. Kto go otrzymuje? Osoba, która pokryła koszty pochówku.

Po śmierci ukochanej osoby, ZUS wypłaca jednorazowy zasiłek pogrzebowy. Choć w praktyce najczęściej otrzymują go członkowie rodziny, starać się o niego mogą także pracodawcy, pracownicy opieki społecznej, gmina, powiat, prawna osoba kościoła lub związku wyznaniowego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje bowiem osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4 tys. złotych. Przed tą datą zasiłek pogrzebowy wynosił 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Jeśli koszty pogrzebu pokrył pracodawca, dom pomocy społecznej czy gmina – zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys. złotych. Ta zasada dotyczy także wszystkich innych osób, które pokryły koszty pogrzebu, a nie były członkami rodziny zmarłego.

Uwaga. Jeśli koszty pogrzebu poniosła więcej niż jedna osoba lub podmiot, zasiłek pogrzebowy dzieli się proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów pogrzebu.

Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, lecz członek rodziny poniósł również część jego kosztów – zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny w kwocie 4 tys. złotych.

Co zrobić, by otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłki pogrzebowe wypłacają oddziały ZUS. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do zasiłku wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

– Jeżeli zgłoszenie wniosku o zasiłek pogrzebowy w tym terminie nie było możliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej albo z innych przyczyn całkowicie niezależnych od osoby uprawnionej, prawo do zasiłku wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia pogrzebu – dodają eksperci ZUS.

Jak tłumaczą, dokumentem potwierdzającym te okoliczności lub przyczyny jest zaświadczenie policji lub prokuratury, odpis zupełny aktu zgonu lub inny dokument urzędowy potwierdzający zaistnienie okoliczności lub przyczyn uniemożliwiających zgłoszenie wniosku.

Zasiłek pogrzebowy – te dokumenty musisz mieć

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

* wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),

* skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

* oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

* dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),

* zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Ważne. Tożsamość osoby występującej z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy jest ustalana na podstawie dokumentu ze zdjęciem.

Pamiętać należy również o tym, że jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, wymagane jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

PODZIEL SIĘ: